Історія кафедри

        Перша в Україні кафедра конструювання і технології виробництва радіоапаратури (тепер — кафедра ЕЗІКТ) була створена у Львівському політехнічному інституті 8 січня 1960 р. Ініціатива організації кафедри КТРА належала доценту Є.Ф. Заморі, який очолив радіотехнічний факультет у вересні 1959 р.

        Початковий етап формування кафедри вимагав, по-перше, створення висококваліфікованого викладацького складу і, по-друге, постановки навчально-методичного процесу, особливо з дисциплін технологічного напрямку, викладання яких необхідно було пов’язати з існуючими тоді в радіоапаратобудуванні технологіями. Основним джерелом зростання кваліфікації професорсько-викладацького складу є участь у науково-дослідній роботі. Тому у 1962 р. при кафедрі була організована науково-дослідна лабораторія НДЛ-16, основним науковим напрямком робіт якої стали роботи в галузі НВЧ-техніки.

       1974 рік можна назвати роком початку другого етапу розвитку кафедри, коли її очолив д.т.н. Л. А. Недоступ. Раніше прийняті на кафедру молоді працівники успішно захищали кандидатські дисертації, а у 1978 р. вперше в Україні була створена філія кафедри КТРА у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті. Це дало змогу наблизити навчальний процес до потреб проектно-конструкторських робіт і виробництва.

      З ініціативи Л. А. Недоступа на кафедрі почалися роботи з дослідження надійності та управління якістю проектування та виробництва РЕА. Також можна виділити два наступних напрямки в галузі автоматизованого проектування РЕА:

  •  Розроблення методів гнучкого трасування міжз’єднань в конструкціях радіоелектронної та електронно-обчислювальної апаратури. Цей напрям започатковано д.т.н., проф. Р. П. Базилевичем, який у 1990 р. створив кафедру програмного забезпечення у Львівській політехніці. 
  • Моделювання та діагностика технологічних процесів виготовлення напівпровідникових інтегральних схем. Даний напрям очолив д.т.н., проф. В. О. Коваль.

       Роботи проводились у науково-дослідній лабораторії НДЛ-61, яка була створена у 1975 р.
       Третій етап розвитку кафедри почався в 1984р., коли завідувачем кафедри став д.т.н., проф. А. А. Смердов, який, як і його попередники, прийшов в інститут з промисловості, що сприяло подальшому зміцненню зв’язків кафедри з виробництвом.
       У 1987 р. була створена друга філія кафедри в НВО «Електрон». Така взаємодія сприяла розширенню наукових і дослідно-конструкторських робіт з тематики об’єднання.
       Наступна, третя філія кафедри була створена у 1988 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті побутової радіоелектронної апаратури, де студенти вивчали особливості конструювання сучасної побутової РЕА.
         1 липня 1989 р. у Політехніці на базі наукової групи проф. В. О. Коваля та ГНДЛ-80 було створено кафедру систем автоматизованого проектування. За короткий час кафедра САПР зайняла провідну позицію серед споріднених кафедр вищих закладів освіти України.
         Успішна підготовка кадрів базувалась на проведенні перспективних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і впровадженні їх результатів на практиці. Під керівництвом В. М. Когута (в даний час д. ф.-м. н., проф. В. М. Когут є ректором інституту інформаційних технологій і управління ім. В. Чорновола) на кафедрі були започатковані роботи з моделювання динамічних властивостей різних конструкцій радіоелектронних засобів, що працюють в умовах короткочасних та постійно діючих динамічних навантажень.
         У 1989 р. за досягнення у підготовці наукових кадрів, виконанні науково-дослідних робіт, проведенні навчально-методичної роботи та вихованні студентів кафедра КТРА була нагороджена Червоним прапором і занесена на дошку пошани Львівської політехніки.
         Четвертий етап розвитку кафедри почався після обрання в 2002 р завідувачем кафедрою професора В. А. Павлиша, який започаткував підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів у відповідності з реаліями інтеграції України у світову спільноту.
          Було отримано ліцензію Міністерства освіти та науки України на підготовку спеціалістів та магістрів з напрямку "Електронні апарати". Модернізовані навчальні плани, оновлені навчальні програми, залучені до роботи висококваліфіковані спеціалісти та молоді перспективні кадри. Пожвавлена робота аспірантури при кафедрі, науково видавнича та методична діяльність, участь науково-педагогічного складу у Міжнародних виставках, наукових конференціях та форумах.
          Особлива увага в цей період приділена оновленню сучасним обладнанням матеріальної бази навчальних лабораторій. Укладені двосторонні угоди про співпрацю з провідними виробниками систем мобільного зв’язку, телевізійної та медичної техніки, операторами мобільного зв’язку та сервісними центрами Укртелекому, організаціями та установами Академії наук України, Міністерства охорони здоров’я, філіями провідних банків України про співпрацю в області підготовки спеціалістів та магістрів.
       Зокрема:

  • в цей період захистили кандидатські дисертації аспіранти та викладачі кафедри: В.Гудим, Є.Яковенко, В.Фаст та В.Лозинський. Докторську дисертацію захистив Ю.М.Романишин;
  • створено аудиторію для проведення мультимедійних лекцій, наукових семінарів, апробації дисертаційних досліджень, та міні-наукових конференцій, а також нові науково-навчальні лабораторії: "Лабораторія матеріалознавства і матеріалів", "Лабораторія електронних засобів банківських систем", "Лабораторія технології радіоелектронних засобів", "Лабораторія волоконно-оптичних пристроїв та електронних елементів", "Лабораторія засобів телекомунікацій", "Лабораторія мікропроцесорних засобів", "Лабораторія фізичних основ радіотехніки";
  • викладачами кафедри видано 2 монографії, 2 навчальних посібники та 4 підручники, професор Закалик Л.І. стала лауреатом Державної премії України за видання підручника "Мікроелектроніка".

          З 2016 року, на базі ліцензованої у 2002 р. спеціальності «Біотехнічні та медичні апарати і системи», на кафедрі розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Біомедична інженерія». Наявні на даний час лабораторна база та висококваліфіковані викладачі дають можливість повністю забезпечити якісну підготовку фахівців для потреб ринку праці із вказаної спеціальності у західному регіоні України.

В 2017 році на кафедрі ліцензовано нову спеціальність "Авіоніка". На сучасних підприємствах цивільної і військової авіації технічною експлуатацією літаків займається один фахівець- інженер з авіаційного і радіоелектронного обладнання (сьогодні- з авіоніки, тобто авіаційної електроніки). Це фахівець широкого профілю з авіаційної техніки, електро-, радіо- та приладового обладнання, пілотажно-навігаційних комплексів тощо.

       На даний час на кафедрі працює 23 викладачі, з них 7 професорів (Романишин Ю.М., Павлиш В.А., Голяка Р.Л., Матвійків М.Д., Сторчун Є.В., Заячук Д.М., Товстюк К.К.) в т.ч. 6 докторів наук, 14 доцентів, кандидатів наук, 1 старший викладач і 1 асистент.

Тепер кафедрою завідує д.т.н., проф. Романишин Ю.М. і веде її до нових звершень.